ചിക്കാഗോ സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ടിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം ചടങ്ങുകൾ (പ്രദക്ഷിണം -ചിത്രങ്ങളിലൂടെ )

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

1 October 2022

ചിക്കാഗോ സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ടിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം ചടങ്ങുകൾ (പ്രദക്ഷിണം -ചിത്രങ്ങളിലൂടെ )

ചിക്കാഗോ സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ടിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം

ചടങ്ങുകൾ (ചിത്രങ്ങളിലൂടെ )

ജോസ് കണിയാലി

പ്രദക്ഷിണം