ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ?( ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ്‌ വേഗാസ് )

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements


3 February 2023

ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ?( ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ്‌ വേഗാസ് )

ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ്‌ വേഗാസ്

ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശുഭ വാർത്തയുണ്ട്. റിസേർവ് ബാങ്ക്,

അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ഒരു വലിയ വിശേഷ വാർത്തയുമായി, ജീവിതം ലളിതവും സുഗമവുമാക്കാൻ ഒരു ചെറു മാറ്റവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോടിക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് വലിയ മാറ്റം വരുത്തി. കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ (ആർബിഐ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് റൂൾസ്) മാറ്റി.

1. ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇതിനകം തന്നെ സാധുവായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളും അവരുടെ വിലാസത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ KYC ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയാൻ (KYC) അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ പോകേണ്ടതില്ല.

3. വിശദാംശങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.

കെ‌വൈ‌സിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർ‌ബി‌ഐ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, എടിഎം, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.

4. വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും ?

ഇതുകൂടാതെ, KYC വിശദാംശങ്ങൾ മാറാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾ, ആ ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ KYC പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കത്ത് നൽകേണ്ടിവരും. ഇതിനായി ശാഖയിൽ പോകേണ്ടതില്ല.

5. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം.

ഉപഭോക്താവിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ഉപഭോക്താവിന്റെ പണം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അതിനാൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുതെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ബാങ്കുകളോട് പറഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം, രാജ്യത്തുടനീളം ബാങ്കുകളുടെ പേരിൽ നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നു, ഇത് തടയാൻ ആർബിഐ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുന്നു.

5. വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടരുത്.

രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നോ ആർബിഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒരു ഉപഭോക്താവിനെയും വിളിക്കില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ഒരു ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഫോൺ കോളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും പങ്കുവെക്കരുത്.
ആയതിനാൽ, ബാങ്കിൽ പോകാതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഇടപാടുകൾ സുഗമമാകും .

courtesy : RBI Notifications

ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ്‌ വേഗാസ്