ഇ.മീരയുടെ കവിത

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

13 April 2022

ഇ.മീരയുടെ കവിത

ർവ്വതത്തിന്റെ
നിഴലുകളും,
കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ
കാണാക്കൈകളും,
വേലിയേറ്റത്തിന്റെ
വൻതിരകളും ,
വസന്തശലഭത്തിന്റെ
ഇളംചിറകുകളെന്ന്
നിൽക്കാതെ പറന്നുചുറ്റുന്ന
ചുണ്ടുകളുമായി ,
എന്റെ ഭൂമി മുഴുവൻ
അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനേ….

ദൈവമെന്ന്
നിന്നെ വിളിച്ചാൽപ്പിന്നെ
നിന്നിൽനിന്നെവിടെയൊളിപ്പിക്കും
ഞാനെന്നെ!

==============

വരയും എഴുത്തും
ഇ.മീര

ഇ.മീര