ബ്രദർ ജോർജ് പാറയിൽ ഡീക്കൻ പട്ടത്തിലേക്ക്

sponsored advertisements

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

8 May 2022

ബ്രദർ ജോർജ് പാറയിൽ ഡീക്കൻ പട്ടത്തിലേക്ക്

റോയി മുളകുന്നം

വൈദികനാകാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരിയായി പ്രത്യുത്തരിച്ച്, വിശ്വാസവും പരസ്നേഹവും സാന്മാർഗ്ഗിക ജീവിതവും, വൈകാരിക പക്വതയും, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ബലിയർപ്പിക്കുവാനുള്ള വൈദികപദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുള്ള (കാനോൻ CCEO 771) ഡീക്കൻ പട്ടം 2022 മെയ് 15-ാം തിയതി ചിക്കഗോ സെൻറ് തോമസ് സീറോ മലബാർ കത്തിഡ്രലിൽവച്ച് രാവിലെ 9:30 നുള്ള തിരുകർമ്മത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ്അങ്ങാടിയത്ത് നൽകുന്നു.
ബ്രദർ ജോർജ് പാറയിൽ ചിക്കാഗോ കത്തിഡ്രൽ ഇടവകാംഗങ്ങളായ സക്കറിയാ( രാജു ) ബെറ്റി പാറയിൽ ദമ്പദികളുടെ പുത്രനാണ്. ചിക്കാഗോ സെൻറ് തോമസ്കത്തിഡ്രൽ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു അഭിമാനത്തിൻറെ നിമിഷമാണ്. ഈഇടവകയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഈ പദവിയിലേക്കെത്തുന്ന വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബ്രദർ ജോർജ് പാറയിൽ.