ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ (ജിഐസി) സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

8 September 2022

ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ (ജിഐസി) സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ (ജിഐസി) ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. പി സി മാത്യു, മനോഹരമായ “ലയൺ സിറ്റി” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിംഗപ്പൂരിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി റൂണി ചാണ്ടി, ശ്യാം പ്രഭാകരൻ, അജിത് പിള്ള എന്നിവരെ ജിഐസി സിംഗപ്പൂരിന്റെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർമാരായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് നടന്ന സിംഗപ്പൂരിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് . ആഗോള സ്ഥാപക അംഗമായ രാജേഷ് ഉണ്ണി സിംഗപ്പൂരിലെ രൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ സിംഗപ്പൂരിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പടുത്തുയർത്താനുള്ള സന്നദ്ധത പങ്കെടുത്തവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു.വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ആളുകൾക്ക് ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുകയെന്ന ഉന്നതമായ ആശയത്തോടെയാണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ (ജിഐസി) രൂപീകരിച്ചത്; ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപുലമായ ഒരു ശൃംഖലയുടെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളും സഹകരണവും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ശ്രമത്തിലാണ് . വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജരായ പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, കലയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസപരവും പരിശീലനപരവുമായ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും GIC പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ജിഐസി ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. പി.സി മാത്യു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ജിഐസി നാഷണൽ കമ്മിറ്റികൾക്കും അവരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ജിഐസി ഗ്ലോബൽ കാബിനറ്റിന്റെയും ജിഐസി അംബാസഡർമാരുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു.

(ഇടത്തുനിന്ന് റൂണി ചാണ്ടി, ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് പി സി മാത്യു, രാജേഷ് ഉണ്ണി, ശ്യാം പ്രഭാകരൻ, അജിത് പിള്ള).

ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്

ജി ഐ സി ഗ്ലോബൽ മീഡിയാ ചെയർ