എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ Father’s Day ആശംസകൾ

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

19 June 2022

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ Father’s Day ആശംസകൾ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്‌നേഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും മാർഗനിർദേശത്തിന്റെയും എക്കാലത്തെയും ശക്തിയാണ് അച്ഛൻ

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
Father’s Day
ആശംസകൾ

കെ .എം ഈപ്പൻ
ചീഫ് എഡിറ്റർ

ജോസ് കണിയാലി
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ