ഗാന്ധി തിരയുന്നു രാമനെ! (ജനീഷ് മോഹൻ വൈക്കം)

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

27 February 2023

ഗാന്ധി തിരയുന്നു രാമനെ! (ജനീഷ് മോഹൻ വൈക്കം)

ജനീഷ് മോഹൻ വൈക്കം

ഇതു രാമരാജ്യം ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം,
എവിടെന്റെ രാമനെന്നലയുന്ന നേരം!
ആരാണു നീയെന്നു ക്രോധം ജ്വലിച്ചും-
എൻ നേർക്കു നീളുന്ന ചൂണ്ടുവിരൽ കാണാം.
ബൂട്ടിട്ട കാലിന്റെ, തൊഴികൊണ്ട നാടിന്റെ,
പൊള്ളുന്ന മാറിൻ കിതപ്പെന്ന പോലെ,
പടപട ശബ്ദം മുഴക്കുന്ന മെതിയടി-
ച്ചുവടുമായെത്തുന്ന യോഗി ഞാൻ ബാലേ!
വർണ്ണ ബോധത്തിന്നുടുപ്പൂരി ധാർമ്മിക-
ക്കർമ്മബോധത്തിൻ മുറിമുണ്ടു ചുറ്റി;
ചെളിപൂണ്ട പട്ടിണിക്കോലങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ,
ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ വലിയ ബിംബങ്ങളാക്കാൻ,
സ്നേഹപ്രകാശം കടക്കുന്ന നേരിൻ്റെ,
കണ്ണടയുമുണ്ടെന്റെ കൺകൾക്കു മീതെ;
നീതിബോധത്തിന്റെ ഊന്നുവടിയേന്തി,
സ്വച്ഛസ്വാതന്ത്ര്യക്കടൽ വെള്ളമൂറ്റി,
ജന്മാവകാശത്തിന്നുപ്പേറെ വാറ്റി,
മതഭേദമില്ലാത്ത കൂട്ടർക്കു മധ്യേ,
അമ്മ നാടിൻ മഹിമ വാനോളമാക്കി,
വെടിയേറ്റു പിടയുന്ന ഞാനാണു ഗാന്ധി !
ഇനിയൊന്നു പറയൂ, എവിടെന്റെ രാമൻ ?
മാനവ കുലത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സൂര്യൻ;
ജാനകീ കാന്തനാം ദാശരഥിയല്ല;
ദശകണ്ഠനെക്കൊന്ന വില്ലാളിയല്ല;
നീതി -ധർമ്മങ്ങളെ കർമ്മബലമാക്കാൻ,
സൗഖ്യം ത്യജിക്കുന്ന സ്നേഹിയായ് മാറാൻ,
അരചനും പ്രജകളും ഒരു വർഗ്ഗമെങ്കിൽ,
ഒരു മണ്ണിലൊരു നീതിയവകാശമെന്നും,
വാക്കെന്ന നാവിന്റെ ഈശ്വരനെയൂന്നും,
സത്യ ബോധത്തിന്റെ പേരാണു രാമൻ!
എവിടെന്റെ രാമൻ ചിതൽ കൊണ്ടു പോയോ ?
ഇതോ രാമരാജ്യം, കരയുന്നു ഗാന്ധി!.

ജനീഷ് മോഹൻ വൈക്കം