രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നു: മാർച്ച് 27 മുതൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

8 March 2022

രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നു: മാർച്ച് 27 മുതൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നു. മാർച്ച് 27 മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ പഴയ നിലയിലാകും. കോവിഡ് മൂലം 2020 മാർച്ചിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നത്.

വ്യോമയാന മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്കായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.