മറിയാമ്മ ആൻഡ്രൂസ് നിര്യാതയായി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements


28 January 2023

മറിയാമ്മ ആൻഡ്രൂസ് നിര്യാതയായി

പാസ്റ്റർ സി.വി ആൻഡ്രൂസിന്റെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ ആൻഡ്രൂസ് ജനുവരി 27 ന് നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം ഫെബ്രുവരി 4 ന് വിശദവിവരങ്ങൾ പിന്നീട്

മറിയാമ്മ ആൻഡ്രൂസ്