മാത്യു ചാക്കോ കിഴക്കേക്കുറ്റ്‌ നിര്യാതനായി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

7 January 2023

മാത്യു ചാക്കോ കിഴക്കേക്കുറ്റ്‌ നിര്യാതനായി

മാത്യു ചാക്കോ കിഴക്കേക്കുറ്റ്‌ നിര്യാതനായി

Mr. Mathew Chacko Kizhakkekuttu (70) passed away. He is from Thamarakad Parish in Kerala. He is the father of Chicago KCS member Shybu Kizhakkekuttu.

Wife: Mary Mathew (Padukachiyil family – Padamugam)
Children:
Shibu (Julie Muthukattil- Toronto)
Shybu (Sini Kallelumannil- Chicago)
Alby (Albin Puthenpurayil- Chicago)
Siblings:
Joy Kizhakkekuttu – Chicago
Francis Kizhakkekuttu – Chicago
Elsamma Joy Poothurayil – Chicago
Chackochen Kizhakkekuttu- Chicago
Suja Siby Kaithakkathottiyil- Chicago
Biju Kizhakkekuttu – Chicago
Stephen Kizhakkekuttu- Chicago
Mini Jojo Edakarayil – Chicago

Funeral details will be announced shortly.

മാത്യു ചാക്കോ കിഴക്കേക്കുറ്റ്‌