ക്നാനായ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി കോൺഫ്രൺസ് ലിറ്റർജി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾപൂർത്തിയാക്കി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

13 June 2022

ക്നാനായ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി കോൺഫ്രൺസ് ലിറ്റർജി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾപൂർത്തിയാക്കി

ക്നാനായ റീജിയൺ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന യുവജന കോൺഫ്രൺസ് ” റീഡിസ്കവർ ” ന്റെ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ലിറ്റർജി കമ്മിറ്റി കോർഡിനേഷൻ പൂർത്തിയായി. ജെറിമി ജോർജ്,ലാവുറൻ ജോസഫ്,ആൻജലീൻ ജോസ്,ആൽബർട്ട് ജോസ് ,ഫിയോണ തോമസ്സ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന 5 അംഗ കമ്മിറ്റി ജൂൺ 16 മുതൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന കോൺഫ്രൺസിന്റെ എന്റർറ്റെയിൻമെൻറ് കമ്മിറ്റിയായി ഉണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.