വാലന്റൈൻസ് ചുംബനം (കവിത-ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ് വേഗാസ്)

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

sponsored advertisements

12 February 2023

വാലന്റൈൻസ് ചുംബനം (കവിത-ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ് വേഗാസ്)

ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ് വേഗാസ് 

പ്രണയം ചൊരിയും നാളിതിൽ
പ്രേമം നുകരും വേളയിൽ
കാമിനി നീയെന്നരികിലും
ഹ്രുദയം നിറയുമെൻ വായ്പുകൾ
പകരാൻ മോഹിതമെന്നും ഞാൻ

നീയെൻ കണ്ണിൻ വിസ്മയം
നീയെന്റേതു മാത്രം മുത്തേ, എന്റേതു മാത്രം.
കിനിയുന്നേൻ മാനസം കുളിരുന്നോർമയിൽ
പരിരംഭണത്തിലമർന്നു നിൻ
ചുണ്ടിൽ നിശ്വാസമോടെ
പകരട്ടെ ഇന്നൊരു ചുടു ചുംബനം.

അണുവോടണു രമിച്ചു നിൽക്കേ
അലിയാം ഞാനൊരു ഹിമകണമായ്
ചൊരിയാം ഞാനീ പ്രണയത്തേൻ
വിടരും നിൻ നറു മുകുളങ്ങളിൽ
നിറയ്ക്കാം നിൻ പ്രേമ മധുചഷകം
നിൻ മാണിക്യമാനസം തുളുമ്പേ.

പുലർ മഞ്ഞു പോലിന്നു ഞാൻ
പുല്കട്ടെ നിന്നിതളുകളിൽ
പൊൻ വസന്തം വിരിക്കട്ടെ ഞാൻ
എൻ ജീവനെ എൻ പ്രിയതമേ
എൻ മൃദുതരളിത പ്രേമസൂനമേ,
നിൻ ചുണ്ടിലമർത്തി യേകട്ടെ
എൻ വാലന്റൈൻസ് ചുടു ചുംബനം.

ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ് വേഗാസ്