വെയിൽ മറഞ്ഞ നേരം (കവിത -അനിൽ ബാബു കോടന്നൂർ )

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

5 March 2023

വെയിൽ മറഞ്ഞ നേരം (കവിത -അനിൽ ബാബു കോടന്നൂർ )

അനിൽ ബാബു കോടന്നൂർ

ആവഴിയിനിയൊരു യാത്ര
തിരികെയില്ലെന്നൊരാ ചിന്തകൾ
ഉള്ളിലുതിരുന്നശരീരി മന്ത്രങ്ങൾ,
മറക്കുവാനാകില്ലയൊരുനാളുമാ-
ഓർമകളുടെ തണലും തണുപ്പുമെന്നു –
രുവിട്ടഹൃദയത്തിൽ കനലുപൊള്ളുമ്പോൾ..
പിരിഞ്ഞകലുന്നതിൻ മുൻപുള്ള,
കരളുവേകുന്ന ദീർഘ നിശ്വാസങ്ങൾ
ശരികളിൽ തൂക്കുകയറിട്ടു ജീവിതം,
വിങ്ങി വിറയ്ക്കുന്നൊരിറ്റുശ്വാസത്തിനായ്
മരിച്ച മൗനത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധമൂട്ടീടുവാൻ
പവിത്രമണിയട്ടെ മോതിരക്കൈവിരൽ
കൊയ്ത്തു പാടത്തിനരുകിൽ വരമ്പിൽ
കവിതയെഴുതുന്ന കൈതയും കരയുന്നു
വഴി പിരിയുന്നോരാ ആൽമരചുറ്റിലും
ഇല കൊഴിച്ചീടുന്നു വേവിനാൽ കാലവും.

അനിൽ ബാബു കോടന്നൂർ