മറക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ (കവിത -ഡോ.വീനസ് )

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

4 April 2022

മറക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ (കവിത -ഡോ.വീനസ് )

റക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ
പിന്നിട്ട വഴികളെ,
മനസ്സിൽ കരുണതൻ
ആർദ്രത തൂകിയോരെ,
വിരലിന്നറ്റത്തൊന്നു
ചേർത്തുപിടിച്ചവരെ
വഴിയിൽനൽവിളക്കിൻ
പ്രഭവിതറിയോരെ,
തനുവിൻ വശം ചേർന്നു
കൂടെനടന്നവരെ,
പറഞ്ഞതെല്ലാം കേൾക്കാൻ
കർണ്ണങ്ങൾ തന്നവരെ,
തളർന്നനേരങ്ങളിൽ
താങ്ങിനിറുത്തിയോരെ,
വാക്കിനാൽപ്രചോദനം
പകർന്നുതന്നവരെ,
മൗനത്തിലൊളിച്ചപ്പോൾ
അന്വേഷിച്ചെത്തിയോരെ,
ആഴത്തിലാഴ്ന്നനേരം
ഉയർത്തിയെടുത്തോരെ
ഉയിരുപങ്കുവയ്ക്കാൻ
മനസ്സുകാണിച്ചോരെ
ഉണർത്തുപാട്ടിൻസ്വരം
ചെവിയിൽമൂളിയോരെ.
നന്മതൻമയൂഖങ്ങൾ
എങ്ങുംവിതറിയോരെ
പാരിൻനന്മയ്ക്കായ്ജീവൻ
ഉഴിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നോരെ
സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട്
സന്ദേശം നൽകുന്നോരെ,
ലോകത്തിൻ മാതൃകയായി
ജീവിച്ചു വരുന്നോരെ.
നല്ലപ്രവൃത്തിയാലെൻ
മനസ്സുനിറച്ചോരെ .
സ്നേഹസ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നും
എന്നെയും കൂട്ടിയോരെ.

ഡോ.വീനസ്