ശത്രു (കവിത-സി.ഷാജീവ്)

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

17 June 2022

ശത്രു (കവിത-സി.ഷാജീവ്)

ശത്രുവിന്റെ
ആസൂത്രിത
നീക്കത്തിൽനിന്നാണ്
ജാഗ്രത രൂപപ്പെട്ടത്.
അവന്റെ
വാക്കിലും നോക്കിലും
പ്രവൃത്തിയിലും
സാന്ദർഭികാർത്ഥങ്ങൾ
തോന്നിപ്പിക്കുന്ന
ചിന്തകളുടെ പകൽ.
കരുതിയിരിക്കലിന്റെ,
പ്രതിരോധത്തിന്റെ
കണക്കുകൂട്ടലുകൾ.

അസ്വസ്ഥതകളും
പകയും
ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന
മനസ്സിപ്പോൾ
ജാഗരൂകം.

പിന്നെത്തളർന്ന്
ശാന്തമായപ്പോഴാണ്
ഇത്രയും ജാഗ്രത
സ്വന്തം ഉറക്കംകെടുത്തുന്ന
യഥാർത്ഥ ശത്രുവെന്ന
ജാഗ്രതയുണർന്നത്.

സി.ഷാജീവ്