വിഷുപ്പാട്ട് (കവിത -ശ്രീനി നിലമ്പൂർ )

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

14 April 2022

വിഷുപ്പാട്ട് (കവിത -ശ്രീനി നിലമ്പൂർ )

മാരിമാറി,മേടരാശിയായി,
മേലെ,സൂര്യതേജസ്സുച്ചസ്ഥായിയായി.

മാനിനി നീയെങ്ങു പോയോമലെ,എന്റെ
മാനസം തേടുകയാണു നിന്നെ.

മേടമല്ലേ,കൊന്ന പൂത്തതല്ലേ,
വിഷു വന്നിതിങ്ങോ, കൃഷിക്കാലമായി.

മേഘമില്ലേ,മഴയേകുകില്ലേ,
മീനവേനലിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞതല്ലേ ?

വിത്തുപാട്ടില്ലേ, കൈക്കോട്ടെടുക്കാൻ
പാട്ടുപാടും വിഷുപ്പക്ഷിയെങ്ങുപോയി ?

വിത്തിടണ്ടേ? നിലം വൃത്തിയാക്കാൻ,
എന്റെയൊപ്പം വരാൻ കൊതിയൊട്ടുമില്ലേ?

വേലയായി,ഇനിപ്പൂരമല്ലേ?
വിഷുവേലക്കു നീ കൂടെപ്പോരുകില്ലേ?

മാഘമായാൽ പൊന്നിൻതാലിചാർത്താം,നിന്നെ

ശ്രീനി നിലമ്പൂർ