പൂവിലൊരു വസന്തം (മായാ കൃഷ്ണൻ)

sponsored advertisements

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

27 February 2023

പൂവിലൊരു വസന്തം (മായാ കൃഷ്ണൻ)

മായാ കൃഷ്ണൻ

ഒരു പൂവിലൊരു വസന്തം…
ഒരു ചെറുചിരിയിലോ നീലവാനം…
ഒരു നീർമുത്തിലൊരു കടലാഴം…
ഒരു സ്വപ്നപ്പാതിയിൽ ജന്മമോക്ഷം…
നിറുകയിൽ തഴുകിക്കൊ –
ണ്ടൊരു ദീർഘനിദ്രയിലലിയിച്ചു
ചേർക്കുന്ന മൃദുലസ്പർശം..
ഒരു മന്ത്രണത്താൽനീ
തരളമായ് മീട്ടുന്നു
മറവിയിൽ മൂടിയൊരേകതാര !
ഒരു തപ്തശ്വാസമെൻ
ഹൃദയത്തിൻഭിത്തിയിൽ
അതിഗൂഢമെഴുതുന്ന മധുഗീതകം..
നിറകൺചിരിയിൽ ഒളിക്കുന്നു,
നോവിന്റെ രുധിരം നിറച്ചൊരീ പാനപാത്രം !

മായാ കൃഷ്ണൻ