തിരസ്കൃതൻ (പ്രീതിമറ്റത്തിൽ)

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

sponsored advertisements

5 March 2023

തിരസ്കൃതൻ (പ്രീതിമറ്റത്തിൽ)

പ്രീതിമറ്റത്തിൽ

നീ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയാണു ശരിയും ധർമ്മവും. നിന്റെ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും യുക്തിപൂർവ്വം ഈ സഹോദരങ്ങൾക്കാണു നൽകേണ്ടത്.
“” അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെപ്പറയാൻ നിങ്ങളെന്റെ ആരാണ്”” ?
കുന്തി പകച്ചു പോയി!…

പ്രീതിമറ്റത്തിൽ