നിരീശ്വരവാദം ആത്മീയതയെയും, മതവിശ്വാസത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു! (ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്)

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

sponsored advertisements

20 February 2023

നിരീശ്വരവാദം ആത്മീയതയെയും, മതവിശ്വാസത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു! (ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്)

ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്

ന്യൂ ജേഴ്‌സി: നിരീശ്വരവാദം ആത്മീയതയെയും മതവിശ്വാസത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു! എന്ന് അറിയുന്നതിനുമുൻമ്പ് എന്താണ് നിരീശ്വരവാദം എന്ന് നോക്കാം. പഴയ നിഘണ്ടുക്കളിലെല്ലാം നിരീശ്വരവാദത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് “ദൈവമില്ല എന്ന വിശ്വാസം” എന്നതാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ദൈവിക സ്വാധീനം ഉള്ള നിർവചനങ്ങളെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതുവെ നിരീശ്വരവാദം എന്നത് ദൈവത്തെയോ, ദൈവങ്ങളെയോ നിഷേധിക്കലാണ്. ഇത് മത, ആത്മീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിച്ചാൽ, നിരീശ്വരവാദം എന്നത് എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദം ധാർമ്മികതയുടെയും, മൂല്യങ്ങളുടെയും, സമ്പൂർണ്ണ ഉറവിടമായി മാനവികതയെ അനുകൂലിക്കുകയും, ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വ്യക്തികളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നിരീശ്വരവാദി എന്നതിൻ്റെ
അക്ഷരീയ നിർവചനം “ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെയോ, ഏതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളുടെയോ, അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി” എന്നാണ്.

നിരീശ്വരവാദം ഒരു വിശ്വാസ സമ്പ്രദായമല്ല. അത് “ദൈവവിശ്വാസി അല്ല” എന്നതിൻ്റെ വിവരണമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ, അവിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ദേവതകൾ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നും, ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജീവികളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിലും പോകാറില്ല. എന്നാൽ ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്. കാരണം നിരീശ്വരവാദത്തിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. അതുപോലെ കപട മതേതരത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു.

നിരീശ്വരവാദം എന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ആശയമാണ്, എങ്കിലും നിരീശ്വരവാദത്തിനായുള്ള വാദങ്ങളെല്ലാം ദാർശനികവും, സാമൂഹികവും, ചരിത്രപരവുമായ, സമീപനങ്ങൾ വരെയാണ്. എന്നാൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവം, തിന്മയുടെ പ്രശ്നം, പൊരുത്തമില്ലാത്ത വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള വാദങ്ങൾ, വ്യാജമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങളുടെ നിരാകരണം, അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള വാദങ്ങൾ, എന്നിവയെല്ലാം ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള യുക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ദൈവനിഷേധത്തേക്കാൾ, മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് നിരീശ്വരവാദമെന്നും, അതുപോലെ ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നതെന്നും, അവിശ്വാസികൾ വാദിക്കുന്നു. അതിനാൽ, തെളിവുകളുടെ ഭാരം, ദൈവങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ നിരീശ്വരവാദിയുടെ മേലല്ല, മറിച്ച് ഈശ്വരൻ്റെ മേലാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില നിരീശ്വരവാദികൾ മതേതര തത്ത്വചിന്തകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമോ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടമോ, ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം.

എന്താണ് ഒരു ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദി? ഒരു ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദി, ഒരു മതവിശ്വാസിയെപ്പോലെ, ഒരു “ദൈവത്തിലും” വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. പകരം ഭൗതികമായ ഒരു വ്യക്തിയായി, പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉയർന്ന ബോധത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചം സ്വയം ഭരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൂടെയും ആണെന്നും ഈ ചൈതന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഒഴുകുന്നു എന്നും, ചെറിയ യാദൃശ്ചികതകൾ മുതൽ വലിയ ആഗോള മാറ്റങ്ങൾ വരെ എല്ലാവരേയും, എല്ലാറ്റിനെയും, ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന മതപരമായ ആശയവുമായി വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും, ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദികൾ കർമ്മം പോലുള്ള ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ അനന്തരഫലങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നു എന്നും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നന്മ നൽകിയാൽ, പകരം നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കും എന്നും ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ആശയമായി തോന്നാം, അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് ഹൃദയത്തിൽ ലളിതമാണ്. പ്രപഞ്ചം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ചിന്തകൾ, ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, എന്നിവ നമ്മിലും, മറ്റുള്ളവരിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലും, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും ഉള്ള വിശ്വാസമാണിത്. അതുപോലെ ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദികൾ തങ്ങളെത്തന്നെയും അവരുടെ ജീവിതരീതിയെയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാ സ്കെയിലുകളിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവർ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് ഈ ഭൂമിയിൽ, അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും, അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കും ധാർമ്മികതയ്ക്കും ഇടയിൽ, പൂർണ്ണമായും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും, അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതംകൂടി സമർപ്പിക്കും.

ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദികൾ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ചിന്തകളെയും, മാനസികാവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാണ്. തങ്ങളെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്നതിന് അവർ ധ്യാനം പരിശീലിച്ചേക്കാം. അവർ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും, പലപ്പോഴും തത്ത്വചിന്തകരുമാണ്. ഭൗതിക ദൈവമെന്ന ആശയത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പകരം, അവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അത് സാധാരണയായി അവരുടെ പ്രധാന മൂല്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും ചുറ്റും വികസിക്കുന്നു. മറ്റ് ജീവികളോടുള്ള ദയയും അനുകമ്പയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയത തന്നെ ആണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലോ ബഹുദൈവാരാധനയിലോ, ഉള്ള മതങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ വിഭാഗങ്ങളോ, ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ മതവിശ്വാസവും, ആത്മീയതയും, തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കലും, സാധ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്നാൽ മതം, ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ നിന്നുലഭിക്കുന്ന നല്ല വിശ്വാസങ്ങൾ, ആശ്വാസം, ശക്തി എന്നിവ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യും. ഇത് രോഗശാന്തിയെ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലായിരിക്കാം,എങ്കിലും അത് നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

ആത്മീയ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ മാർഗങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായി, മതം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി മതം, ആത്മീയം എന്നീ വാക്കുകൾ പര്യായമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സമകാലിക ഉപയോഗത്തിൽ ആത്മീയത പലപ്പോഴും വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് മനസ്സ്, ശരീരം ഇവ ആത്മാവിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു, എന്നാൽ മതം സംഘടനാപരമോ സാമുദായികമോ ആയ മാനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മതവും ആത്മീയതയും മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും ചില വഴികളിൽ, അവ ഒരേ പ്രഭാവം നൽകുന്നു. അതുപോലെ സമാധാനവും ലക്ഷ്യവും ക്ഷമയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാനും ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനും മതത്തിനും ആത്മീയതയ്ക്കും കഴിയും. എന്നാൽ അവയുടെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം കാരണം ഗുണങ്ങൾ പൊതുവെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

ആത്മീയ നിരീശ്വരവാദി തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അനുകമ്പയും പരിഗണനയും ഉള്ളവനാണ്. അതുപോലെ അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നു. ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതൃകകൾ മുഴുവൻ ആത്മനിഷ്ഠമായ ക്ഷേമത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും ഈ ബന്ധത്തെ വ്യക്തിയുടെ മതപരമായ നിലപാടിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും, പകരം മതപരവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, മതപരമായ നിലയിലുടനീളം മാറുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. പ്രധാന വ്യത്യാസം, മതപരമായ ഐഡന്റിറ്റി, പ്രതിബദ്ധത, മതവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി പ്രവചിക്കുന്നു. അതുപോലെ ധ്യാനാത്മകമായി ജീവിക്കുക എന്നത്, പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതി ലോകത്തെയും വിലമതിക്കുന്നതുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

ആത്മീയ തയും മത വിശ്വാസങ്ങളും രണ്ടു തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതുതലമുറയിൽ ആത്മീകതയും മത വിശ്വാസങ്ങളും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അടുത്തകാലത്തായി ലോകത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 എന്ന് വൈറസ് മൂലം വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി പഠനം തെളിയിക്കുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അർത്ഥമില്ല, ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാണ്.
അവസാനമായി, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, വിശ്വാസികൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു, അതേസമയം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. ഒന്നുകിൽ അവർ അവൻ്റെ
അധികാരമായി കണക്കാക്കുന്നതിനെ അവർ മനഃപൂർവ്വം നിരസിക്കുന്നു, അവൻ്റെ
ഇഷ്ടത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇല്ലെന്ന മട്ടിൽ അവർ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഈ പ്രധാന വിധത്തിൽ അവർ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഇത്തരം നിഷേധികൾ ഒരാത്മീയ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കേവലം വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് നീചമാണ്, തീർത്തും ദൈവരഹിതമായ ലോകത്ത് പോലും സൗഹൃദം, ഐക്യദാർഢ്യം, സ്നേഹം, ആത്മാഭിമാനം എന്നിവ മനുഷ്യസമ്പത്താണ്.

ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്