ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

24 December 2021

ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ

എതിരാളിയോട് ക്ഷമിക്കാനും,
ശത്രുവിന് മാപ്പു കൊടുക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ച,
ദൈവപുത്രന്റെ തിരു പിറവി ഓർമിച്ചു കൊണ്ട്
വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്മസ് വരവായി….

എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർക്കും
സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും
ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ

കേരളാ എക്‌സ്പ്രസ്
ചിക്കാഗോ

www.keralaexpress.com