ക്നാനായ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി കോൺഫ്രൺസ് ഫൈനാൺസ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

15 June 2022

ക്നാനായ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി കോൺഫ്രൺസ് ഫൈനാൺസ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ

ക്നാനായ റീജിയൺ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന യുവജന കോൺഫ്രൺസ് ” റീഡിസ്കവർ ” ന്റെ ഒമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ഫൈനാൺസ് കമ്മിറ്റി കോർഡിനേഷൻ പൂർത്തിയായി. ജേക്കബ്ബ്,മാത്യു,അലീഷ,അമൽ,ആരതി,അലിന,എഷാ,ക്രിസ്,മാത്യു, എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന 9 അംഗ കമ്മിറ്റി ജൂൺ 16 മുതൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന കോൺഫ്രൺസിന്റെ ഫൈനാൺസ് കമ്മിറ്റിയായി ഉണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.