ചിക്കാഗോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബിന്‍റെ വാലെന്‍റൈന്‍സ് ഡേ ആഘോഷം ശ്രദ്ധേയമായി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

4 March 2023

CATHOLIC

Roman catholic boy, pala diocese

Age-27 yrs

B tech in computer science and programming

present job- software  engineer in TATA CONSULTANCY SERVICES(T C S) COCHIN

Contact information in india-919446214811

us-9729996484

4 March 2023

CATHOLIC

Catholic Parents invite proposals for their 42-year-old professional unmarried daughter . Will consider suitable non catholic alliance as well.
Interested parties may please contact @ (469)-774-0236 or email: mmathew51@yahoo.com.

29 September 2022

CATHOLIC

Proposals are invited by Roman Catholics parents for their daughter, Pharm.D. currently working as a pharmacist. She is 37 years old and 5’3”. She is a U.S. Citizen. We are seeking a suitable alliance from professionally qualified Catholic Pharmacists, Engineers, Doctors, MBA, Accountants born and raised in the U.S.A. who are God-fearing and family-oriented. Interested parties please respond with details including a recent picture to:cyriac78@hotmail.com