ചിക്കാഗോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബിന്‍റെ വാലെന്‍റൈന്‍സ് ഡേ ആഘോഷം ശ്രദ്ധേയമായി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

22 March 2023

ROMAN CATHOLIC

Proposals are invited by Roman Catholic Parents for their daughter, MD (USA) currently working as an Oncologist. She is 37 years old and 5’6”. She is US born citizen. We are seeking a suitable alliance from professionally qualified Pharmacists, Engineers, Doctors, or MBA born and raised in the USA. Who is God- fearing and family oriented. Interested parties, please respond with details including a recent picture to: johnsegar297@gmail.com

3 December 2022

ROMAN CATHOLIC

Roman Catholic parents settled in New Jersey, invite proposals for their son ,US Citizen,32 yrs old, weight 147 lbs,height 5’7″ , fair complexion,working as  pharmacy technician for the federal government ( VA Hospital ) in Pennsylvania. Parents of girls in similar professions in medical field or in stable career are welcome to contact us at >krupayapalaya@gmail.com<

Photos will be provided as per request.