തോട്ടക്കാട് വസ്തുവും വീടും വിൽല്പനയ്ക്ക്

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

25 February 2022

തോട്ടക്കാട് വസ്തുവും വീടും വിൽല്പനയ്ക്ക്

കോട്ടയം കറുകച്ചാൽ റൂട്ടിൽ തോട്ടയ്ക്കാട് മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ നാല് ബെഡ് റൂം, മൂന്ന് ബാത്ത് റൂം ഉള്ള കാർപോർച്ച്, സേർ വെന്റ്സ് ക്വാട്ടേഴ്സ് മുതലായവയോടു കൂടിയ ഇരുനില വീടും ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും വിൽക്കാനുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ (510) 384 – 8625
Email.alumutil@hotmail.com